top of page

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, v aktuální znění si Vás dovolujeme informovat, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast námi nabízeného zboží a služeb Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně entita pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník/Kupující bere na vědomí, že uzavřením smlouvy se Společností se může stát správcem osobních údajů souvisejících s předmětem plnění. Zákazník/Kupující se tak v případné roli správce zavazuje, že takto získané osobní údaje bude zpracovávat výlučně ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále „GDPR“), Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů nebo za jejich nezákonné zpracování nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany Zákazníka/Kupujícího.
   

 2. Zákazník/Kupující se zavazuje, že provede nebo již disponuje vhodnými organizačně technickými procesy, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno v souladu s právními předpisy v důsledku implementace GDPR, a že je schopen splnit požadavky právních předpisů a chránit práva subjektů údajů.
   

 3. Zákazník/Kupující se zavazuje na požádání s dozorovým úřadem kooperovat a zavazuje se bezodkladně Společnosti oznámit povahu a obsah takové kooperace a případných šetření dozorového úřadu, jejichž bude Zákazník/Kupující účastníkem, pokud se tato spolupráce či šetření bude týkat předmětu uzavřené smlouvy se Společností.
   

 4. V souladu se zásadou transparentnosti se Zákazník/Kupující zavazuje, že pokud získá v rámci plnění z uzavřené smlouvy osobní údaje třetích osob, bude plnit svoji informační povinnost v rozsahu uvedeném v článku 14 GDPR zejména o kategoriích získaných osobních údajů a o jejich zdroji.
   

 5. V případě, že Společnost na základě Smlouvy bude pro Zákazníka/Kupujícího (jako správce) zpracovávat osobní údaje, Zákazník/Kupující výslovně pověřuje Společnost zpracováním osobních údajů, které Zákazník/Kupující Společnost poskytne. Zákazník/Kupující také souhlasí s tím, aby Společnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů pověřila zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, přičemž Společnost se zavazuje:

  a) technická a organizační opatření, která zajistí dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele vyplývající z právních předpisů;

  b) 
  informovat Zákazníka/Kupujícího o veškerých dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí další zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Zákazník/Kupující i příležitost vyslovit vůči přijetí těchto dalších zpracovatelů námitky. Mimo další zpracovatele, vůči kterým Zákazník/Kupující nic nenamítal, Společnost nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě. Pokud Společnost zapojí dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké poskytuje Společnost, a to zejména povinnost poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a právních předpisů na ochranu osobních údajů;

  c) 
  zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat u Společnost osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti ohledně zpracovávaných osobních údajů;

  d) 
  poskytnout Zákazníkovi/Kupujícímu i v souladu se svou rolí zpracovatele dle tohoto odstavce nutnou součinnost a být mu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi ochrany osobních údajů, které se týkají správce osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Společnost k dispozici, a prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, bude Společnost Zákazník/Kupující i nápomocen při reagování na uplatněná práva subjektů údajů;

  e) 
  zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů nebo poskytnutých údajů Zákazníkem/Kupujícím; 

  f) že na základě pokynu Zákazníka/Kupujícího osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Zákazníkovi/Kupujícímu po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud uložení daných osobních údajů není vyžadováno právními předpisy nebo pokud Společnost nesvědčí jiný právní titul pro uchování a další zpracování poskytnutých osobních údajů;
   

 6. V případě, že obsah služeb nebo předmět smlouvy bude dotčen v důsledku uplatnění práva subjektu údajů na výmaz, na omezení zpracování nebo na jinou úpravu osobních údajů, nezakládá taková změna v obsahu smlouvy jakékoliv porušení smlouvy ze strany Společnosti a poskytování služeb nebo plnění smlouvy bude nadále plněno v souladu se Smlouvou a za sjednaných podmínek ve stavu upraveném v důsledku uplatnění takového práva subjektem údajů.
   

 7. Společnost prohlašuje, že osobní údaje zpracovávané Společností budou zpracovávány v souladu s politikou ochrany osobních údajů Společnost. Politika ochrany osobních údajů Společnost obsahuje podrobný popis způsobu zpracování osobních údajů a práv a povinností týkajících se ochrany osobních údajů zpracovávaných Společností, se kterou je zákazník seznámen a souhlasí s ní.

 

Souhlas a veškerá práva a povinnosti stran se řídí českým právem.

Pověřenec ochrany osobních údajů (DPO): dpo@algon.cz

bottom of page