algon-vanocni-soutez-banner-980x500.jpg

Vánoční

SOUTĚŽ

algon-voucher-vanocni-soutez-200x95.png
SOUTEZ-MOBIL-600-OBJEKT.png

Vyhrajte

5000 Kč

nebo

MOBIL

Vylepšete si Vánoce!

A jak? Stačí se zúčastnit naší vánoční soutěže a odpovědět na následující otázku:

Kolik značek automobilů nabízí skupina ALGON GROUP ve všech svých dealerstvích v ČR?

A co můžete vyhrát?

1. cena: voucher na servisní služby v hodnotě 5 000 Kč

2. cena: mobilní telefon Samsung Galaxy A21s

3. cena: ALGON promo balíček

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu romana.volankova@algon.cz nejpozději do 11.12.2020. Nezapomeňte uvést svoje jméno, příjmení a kontaktní telefon. Výherce budeme informovat.

ÚPLNÁ PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE S ALGON GROUP 2020

 

 

ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem a pořadatelem soutěže „Vánoční soutěž s ALGON GROUP“ je společnost ALGON PLUS – AUTO a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, IČ: 28420349.

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE:  

Soutěž probíhá v termínu od 1. prosince 2020 do 11. prosince 2020 na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Podmínkou je kompletní splnění soutěžního úkolu – správně zodpovědět soutěžní otázku. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

 

VÝHRA:

Pro tři vylosované výherce, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, jsou připraveny následující ceny: 1. místo: Voucher v hodnotě 5000 Kč na servisní služby v síti opraven skupiny ALGON GROUP, jmenovitě v těchto společnostech: ALGON PLUS – AUTO a.s., PRIMO CAR s.r.o., AUTOspektrum2000 s.r.o. a TUCAR PLUS s.r.o.. 2. místo: mobilní telefon Samsung Galaxy A21s a 3. místo: reklamní balíček ALGON. Podrobné podmínky předání výhry budou domluveny s organizátorem soutěže.

 

OSOBNÍ ÚDAJE:

Vstupem do soutěže – zasláním emailové zprávy s odpovědí a vyplněním jména, příjmení, telefonu, kontaktní adresy, a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Výherce též souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) při vyhlašování soutěže na webových stránkách skupiny ALGON GROUP.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.autoalgon.cz Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

 

V Praze dne 30.11.2020