Mazda bonus 20 000 Kč za váš stávající vůz!Toužíte po nové Mazdě, ale nechcete si dělat starosti s prodejem vašeho stávajícího vozidla? Už nemusíte. Váš vůz na místě odkoupíme za výhodných podmínek a navíc od nás dostáváte automaticky bonus 20 000 Kč na vaši novou Mazdu. 

PRAVIDLA PLATNÁ PRO ZÍSKÁNÍ „BONUSU PŘI VÝKUPU“ VAŠEHO STARÉHO VOZU („VÝKUPNÍ BONUS“)


  1. Výkupní bonus poskytují podle těchto přímo a výhradně participující autorizovaní prodejci Mazda; Na možnost poskytnutí Výkupního bonusu se proto předem informujte u vámi preferovaného autorizovaného prodejce Mazda; Výkupní bonus je každým z participujících autorizovaných prodejců Mazda poskytován do odvolání nebo ukončení účasti daného prodejce v programu;

  2. Výkupní bonus je prodejcem poskytován formou dodatečného zvýhodnění výkupní ceny vozidla vykupovaného prodejcem Mazda, a to výhradně v souvislosti s pořízením nového vozidla Mazda v rámci určených modelů; Určení příslušných modelů a dalších podmínek (včetně například období koupě nového vozidla Mazda), na které se možnost získání Výkupního bonusu váže, může být bez předchozího upozornění upravováno

  3. Možnost získání Výkupního bonusu se vztahuje na vykupovaný vozidla, která plní zejména následující nezbytné podmínky: Prodávajícím vykupovaného vozidla musí být osoba totožná se zákazníkem kupujícím nové vozidlo Mazda některého z určených modelů (za osobu totožnou se zákazníkem se pro potřeby tohoto programu u fyzické osoby považují příbuzní zákazníka v linii přímé a manžel/partner a v případě právnických osob rovněž právnické osoby ovládané zákazníkem, osoby ovládající zákazníka anebo osoby pod společnou kontrolou se zákazníkem); Výkupní bonus bude tedy vždy poskytnut majiteli vykupovaného ojetého vozidla i pokud by kupujícím nového vozidla Mazda byla jiná osoba; Vykupované vozidlo musí být ve vlastnictví osoby (prodávajícího definovaného výše) minimálně po dobu jednoho roku před jeho výkupem prodejcem Mazda (splnění musí být prokazatelné z technického průkazu); Vykupované vozidlo (i) musí být v době výkupu technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 56/2001 Sb., (ii) musí disponovat platným Osvědčením o technické způsobilosti vozidla vyznačeným v Osvědčení o registraci vozidla — část II.(tzv. Technický průkaz), který bude předán při výkupu vozidla, (iii) musí být předáno spolu s veškerým příslušenstvím včetně všech klíčů k vykupovanému vozidlu a dokladů k jeho provozu; Vykupované vozidlo nesmí být zatíženo jakýmkoli právem třetí osoby (např. zástavním právem, nájemním právem); Výkupní bonus může být poskytnut pouze při výkupu ojetého vozidla na základě kupní smlouvy (tj. nikoli při komisním prodeji); V souvislosti s nákupem jednoho nového vozidla Mazda vybraných modelů lze poskytnout Výkupní bonus jen k jedinému vykupovanému vozidlu; Poskytnutí Výkupního bonusu je podmíněno koupí nového vozidla Mazda od vykupujícího autorizovaného prodejce, uhrazením plné kupní ceny takto pořízeného nového vozidla Mazda a splněním dalších podmínek tohoto programu.

  4. Vykupující autorizovaný prodejce určí podle stavu, modelu a stáří vykupovaného vozidla jeho obvyklou výkupní cenu, kterou by jinak při výkupu obdobného vozidla nabízel a následně ji za předpokladu splnění ostatních podmínek tohoto programu navýší o Výkupní bonus, který tak bude tvořit součást výkupní ceny ojetého vozidla; Výkupní bonus bude tedy vždy poskytnut majiteli vykupovaného ojetého vozidla i pokud by kupujícím nového vozidla Mazda byla jiná osoba podle bodu 3a výše;

  5. Výkup v rámci tohoto programu není omezen na vozidla značky Mazda — v rámci výkupu lze vykupovat vozidla všech značek. Pro vyloučení pochybností je vykupující autorizovaný prodejce oprávněn podle svého uvážení výkup kdykoliv odmítnout, a to i bez uvedení důvodu;

  6. Tato pravidla mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněna nebo může dojít k ukončení programu výkupu